จดสิทธิบัตร…นวัตกรรมของนักวิจัยไทย

บทสัมภาษณ์

อาจารย์ทำเรื่องจดสิทธิบัตร 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ จดสิทธิบัตรเรื่องสารสกัดหยาบ ครั้งที่สอง จดสิทธิบัตรเพื่อมาทำน้ำมันหอมระเหย ซึ่งอาจารย์เห็นว่าการจดสิทธิบัตรจะเป็นประโยชน์มากในแง่สิทธิประโยชน์ทั้งผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเอง รวมถึงผู้สนใจก็จะมีกระบวนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและชอบธรรม

 

ส่วนความสำคัญในเรื่องการจดสิทธิบัตร อาจารย์มองเป็น 2 ประเด็นคือ

ประเด็นแรก การจดสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยเฉพาะหากเป็นการวิจัย ค้นพบอะไรใหม่ ๆ ที่คิดว่าเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นหรือประเทศอื่นสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้ ถือเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ทำงาน เพราะบางครั้งผู้ทำงานบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตกว่าจะค้นพบจุดนี้ได้ รวมถึงเป็นการปกป้องสมบัติของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

ประเด็นที่สอง องค์ความรู้ที่สามารถให้ประโยชน์กับทุกคนได้ หลักการไม่ซับซ้อนและมีผลในเชิงธุรกิจน้อย บางครั้งก็อาจไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตร ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองตามกฏเกณฑ์การจดสิทธิบัตร แต่บางกรณีสิทธิบัตรที่มีความสำคัญมากเช่น สิทธิบัตรยารักษาโรคเอดส์ ก็ควรอนุญาตสิทธิให้กับทุกชาติเพราะเป็นเรื่องของชีวิตคนซึ่งมีค่ากว่าทรัพย์สินใดๆ

 ที่มา : บทสัมภาษณ์ และ เอกสารเผยแพร่ไรฝุ่นบ้าน โดย ผศ.ดร.อำมร อินทรสังข์ และทีมวิจัย